Reklamacje

Zgodnie z prawem, sklep Buffalo Supplements rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów. Reklamację należy złożyć w formie trwałej na adres Sprzedawcy - dopuszczalne są następujące formy złożenia reklamacji:

 1. skorzystanie z formularza reklamacyjnego, który znajduje się obok;
 2. wysłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: sklep@buffalo-supplements.pl (stosowne pliki w formacie PDF i DOC znajdują się na dole strony)
 3. wysłanie wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza reklamacyjnego pocztą tradycyjną na adres:
  Łukasz Borończyk Buffalo Supplements
  ul. Pszczyńska 315 (CH Europa Centralna)
  44-100 Gliwice

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza reklamacyjnego, co pozwoli na sprawniejszy proces reklamacji.

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Kupującego – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Dozwolone jest również wysłanie reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@buffalo-supplements.pl
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
 5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).
 7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 792121074 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).
Formularz Reklamacji Towarów
 •